ข้อบังคับ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้น้ำดิบบ้านเนินมะหาด – เขารูปช้าง (โครงการ 2)
พ.ศ. 2555(ฉบับปรับปรุงใหม่)
. : 9 มี.ค.55
   แผนพัฒนาสามปี ประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556(2556-2558)
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย
ส่วนที่ 1-4
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 )
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 )
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 6)
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 7)
รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 8)
ส่วนที่ 6
 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555(2555-2557)
 

บทนำ และส่วนที่ 1-3      ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนาแผน

รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) รายละเอียดโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 -7) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555 (2555-2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2554(2554-2556)
รายละเอียด โครงการพัฒนาฯ     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ฯ    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ฯ ต่อ ข้อ 4.2
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553(2553-2555)
      
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายละเอียด เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี    
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
  รายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554    
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
รายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553     
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2555(2555-2557)
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ....แผนการดำเนินงาน หน้า 1-4  บัญชีสรุปจำนวนโครงการ หน้า 5-7   
บัญชีโครงการกิจกรรม หน้า 8-19      
แผนการดำเนินงานประจำปี 2554(2554-2556)
    ส่วนที่ 1 บทนำ         บัญชี / กิจกรรม / งบประมาณ   
แผนการดำเนินงานประจำปี 2553(2553-2555)
    ส่วนที่ 1 บทนำ         บัญชี / กิจกรรม / งบประมาณ   
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
งานแผนและงบประมาณนายกิตติกรณ์ งามแข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ๔นางสาวจงรักษ์ เพชรสุวรรณ
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ

แผนพัฒนาสาม ปี
ประจำปี 2555(2555-2557)
ประจำปี 2554(2554-2556)
ประจำปี 2553(2553-2555)
เทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประจำปี 2555
ประจำปี 2554
ประจำปี 2553
แผนการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 2555
ประจำปี 2554
ประจำปี 2553
   
   
 

สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย

๒๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๒๑๐

โทร.  ๐-๓๙๔๕-๒๐๗๒  โทรสาร . ๐-๓๙๔๕-๒๐๗๒ ต่อ ๑๒ 
ติดต่อภายใน
ต่อ ๑๔   นายกเทศมนตรี ต่อ ๑๘    กองการศึกษา ต่อ ๑๕   กองคลัง
ต่อ ๑๑   สำนักปลัดเทศบาล ต่อ ๑๗   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ ๑๖   กองช่าง


http://www.tambonchakthai.go.th
E-mail : tambonchakthai@hotmail.com