กองช่าง : ปี 2554 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ
บ้านเทิดไท้องค์ราชัน         100,000  
ลงหินย่อยเบอร์ 2 ภายในหมู่บ้าน         426,140  
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน           49,549  
ซ่อมแซมท่อน้ำดิบ(ท่อยีโบ)      99,718.65  
ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาล           38,500  
ซ่อมแซมถนน สายชากไทย - ว่านเหลือง มูซู           22,500  
ซ่อมแซมท่อ ซอย 7 หมู่ที่ 7            8,940  
ปรับปรุงผิวจราจร สายชากไทย -ทุ่งสะพาน           23,800  
ขุดลอกร่องน้ำชากไทย            2,200  
โครงการซ่อมแซมท่อ ซอย 5/1 หมู่ที่ 4           23,200  
โครงการซ่อมแซมท่อ ซอย 2/2 หมู่ที่ 8           13,600  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลชากไทย         449,000  
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล           60,000  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชากไทย-ทุ่งสะพาน หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1)         825,000  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชากไทย-ทุ่งสะพาน หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2)      1,291,000  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พัฒนาเขารูปช้าง หมู่ที่ 6      2,131,500  

 


กองการศึกษาฯ : ปี 2554
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2554

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลชากไทย ประจำปี 2554

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการ “ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย”

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

“โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554”

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

“โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกิจกรรมทางศาสนาของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชากไทย”

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อเพ็ชร วัดชากไทย

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลชากไทย ประจำปี 2554

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล “มวลชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ คัพ ”  ประจำปี 2554

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2554  “ เขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 16 ”

  รวมภาพผลการดำเนินงาน/โครงการ
     

โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
“ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวร” ณ โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2553

2.โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี

3.โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลชากไทย (ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)

4.โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย (ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)

5.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2553

6.โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2553

7.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

8.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553

9.โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “พ่อ...The Greatest of the kings The Greeting of the land”

งบประมาณ(รายจ่ายจริง)

47,570

46,290

89,000

143,200

32,840

31,500

34,830

29,400

47,000

ลการดำเนินงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 


โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ใช้
ลการดำเนินงาน/โครงการ
     
1.      ค่าจ้างเมหาซ่อมแซมท่อน้ำดิบชนิดใยหินปากซอย  8  หมู่  7  
2.      ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างถนนสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่  1-8  
3.      ค่าซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินสายภายในหมู่บ้าน  
4.      ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน  
5.      ค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา  คสล . หมูที่ 2  
6.      โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-8 โดยลงหินคลุก 
7.      โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายชากไทย-ทุ่งสะพาน  หมูที่ 4 
8.      โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 
9.      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชากไทย   
10.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอย  1  หมู่ที่ 8 
11.  โดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากไทย – ทุ่งสะพาน   
12.  โครงการปรับปรุงผิวการจราจรสายในหมู่บ้าน  1-8  
13.  งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ เคปซีล  ซ.7  หมู่ที่  7  
14.  ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 
15.  ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  ซ.6  หมู่ที่ 6  
16.  ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  ซ.7  หมู่ที่ 6  
17.  ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายพัฒนจาเขารูปช้าง
                      8,850
                   29,225
                   10,280
                   75,000
                 300,000
                 155,000
                   70,000
              1,000,000
              1,797,700
              1,000,000
              1,445,000
                 390,000
                 364,000
                   40,000
                   19,400
                   19,100
                      8,850
                   29,225
                   10,280
                   75,000
                 300,000
                 155,000
                   70,000
              1,000,000
              1,797,700
              1,000,000
              1,445,000
                 390,000
                 364,000
                   40,000
                   19,400
                   19,100
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ใช้
ผลการดำเนินงาน/โครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลสายพัฒนาเขารูปช้าง  หมู่ที่  6  บ้านพัฒนาเขารูปช้าง    602,500  บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลซอย 8 หมู่ที่  7  บ้านหินลอย  616,900  บาท
3.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านทุ่งสะพาน    195,500  บาท
4.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านชากไทย    213,700  บาท
5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายภายในหมู่บ้านโดยใช้รถเกรดเดอร์  หมู่ที่  1 – 8  399,500  บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลซอย 4 หมู่ที่  1  บ้านทุ่งสะพาน  345,000  บาท 
7.โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่  3  บ้านเนินมะหาด – บ่อน้ำเงิน  115,440  บาท
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย  11  หมู่ที่   5   บ้านเนินมะหาด – มูซู     392,400  บาท 
9.โครงการขุดลอกคลองวังตะขาบ หมู่ที่  7  บ้านหินลอย    36,450  บาท
10.โครงการซ่อมแซมไหล่ทางโดยการทิ้งหินใหญ่  ซอย  1  หมู่ที่  3  บ้านเนินมะหาด – บ่อน้ำเงิน          65,900  บาท
11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลซอย 1 หมู่ที่  8  บ้านว่านเหลือง 682,800  บาท
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย  8  หมู่ที่   4   บ้านชากไทย   307,000  บาท
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย  4  หมู่ที่   2   บ้านชากไทย     298,000  บาท
14.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายภายในหมู่บ้านโดยใช้รถเกรดเดอร์  หมู่ที่  1 – 8    98,800  บาท
15.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  หมูที่  1 – 8     47,000  บาท
16.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลถนนวังทอง – ทุ่งเหียง  หมู่ที่  4  บ้านชากไทย    316,865  บาท