สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
20/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำราศนราดูร ตำบลชากไทย
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

โทร./Tel : 039-433-813
โทรสาร./Fax : 039-433-813 ต่อ 12
แจ้งเหตุ : โทร./Tel : 039-433-800 ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.tambonchakthai.go.th  
Email : chakthaimail@tambonchakthai.go.th
chakthai@hotmail.com
 
 
 
 
ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ได้ที่่นี่
โทรศัพท์  : ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓   
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
วิทยุความถี่    ๑๖๒.๘๐๐ MHz
          
ติดต่อ :  นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
นายชุตย์มเทพ ป๊อกตัง
โทรศัพท์   ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ 
  โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
มือถือ : ๐-๖๒๕๑-๒๗๙๕-๔
ติดต่อ : รองนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
นายเรวัต นิยมวงศ์
โทรศัพท์ : ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓   
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
มือถือ : ๐๘๙ ๒๔๔ ๑๗๘ ๓
         
ติดต่อ :  รองนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
นายสิทธิศักดิ์ คงขวัญ
โทรศัพท์  ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓   
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
มือถือ : ๐๘๑ ๓๗๗ ๕๔๔๖
ติดต่อ : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสงัด ธรรมปาน
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓   
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
มือถือ : ๐๙ ๑๖๑๙ ๑๙๑๑
         
ติดต่อ :  เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายทศพล บุญโยประการ
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓   
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
มือถือ : ๐ ๘๗๑๑ ๒๓๖๐ ๐
ติดต่อ : สภาเทศบาลตำบลชากไทย
ประธานสภา ทต.ชากไทย
นายวิฑูรย์ โพธิสกล
โทรศัพท์    ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๒ 
มือถือ : ๐ ๘๔๗๘ ๔๓๓๒ ๙
         
ติดต่อ :สภาเทศบาลตำบลชากไทย
รองประธานสภา ทต.ชากไทย
นายสมาน ธรรมศร
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๒   
มือถือ : ๐ ๘๕๖๘ ๗๖๑๒ ๐
ติดต่อ :  ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย
พันจ่าเอกชุติพนธ์     บุญขำ
โทรศัพท์ : ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
  มือถือ : ๐-๙๘๕๒-๑๙๓๗-๑
         
ติดต่อ : ท้องที่ตำบลชากไทย
กำนันตำบลชากไทย
นายพนม อังศุสิงห์
 
  มือถือ : ๐ ๘๙๐๙ ๘๙๘๐ ๔
ติดต่อ : กองคลัง
-: บริการชำระค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-: การจัดซื้อ/จัดจ้าง งบการเงิน/การเบิกจ่าย
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๕
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
         
ติดต่อ : กองช่าง
-: รับแจ้งถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย
-: ขออนุญาตขุดดินถมดินและปลูกสร้างอาคาร
โทรศัพท์ : ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
ติดต่อ : กองการศึกษา
-: งานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
-: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
โทรศัพท์ : ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๘
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
         
ติดต่อ  : สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.ชากไทย
แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ สูติบัตร มรณบัตร
แจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออก แจ้งย้ายปลายทางง
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ฯลฯ
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๓๐ ๙๓๒๘  
ติดต่อ :  สำนักปลัดเทศบาล
-: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
-: บริการเก็บขยะมูลฝอย ขอมีถังขยะ/ขอยกเลิก
-: แผนพัฒนา งบประมาณรายจ่ายประจำปี
โทรศัพท์ :๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๑
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
         
ติดต่อ:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-: บริการแจ้งเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยแล้ง
-: บริการแจ้งเหตุ เกิดจากวาตภัย
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๐๐
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๗
โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 
ติดต่อ :  เหตุฉุกเฉิน
ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง ขยายเขตไฟฟ้า
แจ้งการไฟฟ้าเขาคิชฌกูฏ
๐ ๓๙๓๐ ๙๑๕๔
เหตุด่วน เหตร้าย
แจ้งสถานีตำรวจภูธรเขาคิชฌกูฏ
๐ ๓๙๔๕ ๒๔๒๖ -๗
เหตุป่วยฉุกเฉิน
แจ้งโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
๐ ๓๙๔๕ ๒๓๘๔ -๕
เหตุป่วยฉุกเฉิน
แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล บ้านมูซู
๐ ๓๙๔๘ ๖๐๘๐
เหตุป่วยฉุกเฉิน
แจ้งกูชีพชากไทย๑๖๖๙
แจ้งเทศบาลตำบลชากไทย
๐ ๓๙๔๘ ๖๐๘๐
 
 
 
 
 
 
         
ติดต่อ : ชุดปฏิบัติการกู้ชีพชากไทย
ประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งสะพาน
แจ้ง นายทองเลื่อน คีรีชล
๐๙ ๑๐๓๖ ๐๒๗๙
หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสะพาน
แจ้ง นายสมศักดิ์ ชายเชิด
๐๘ ๑๑๕๒ ๘๙๙๑
หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะหาด
แจ้ง น.ส.ชฎาพร ผลพูล
๐๘ ๖๐๔๒ ๔๓๑๗
หมู่ที่ ๔ บ้านชากไทย
แจ้ง นายชาญชัย สอนพันธ์
๐๘ ๖๑๓๘ ๕๑๕๔
หมู่ที่ ๕ บ้านเนินมะหาด-มูซู
แจ้ง นางธัญญลักษณ์ ประกอบทรัพย์
๐๘ ๑๘๖๑ ๖๘๗๘
หมู่ที่ ๕ บ้านเขารูปช้าง
แจ้ง นายศิลา รุ่งมา
๐๘ ๗๐๐๒ ๙๔๒๘
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหินลอย
แจ้ง นายวารินทร์ หนองริมบ้าน
๐๘ ๖๐๓๕ ๖๘๙๘
หมู่ที่ ๘ บ้านว่านเหลือง
แจ้ง นายพรเทพ เจตตะพล
๐๘ ๑๓๖๕ ๓๒๒๗
     
 
 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking